CHARYZMAT ZGROMADZENIA

Główny aspekt charyzmatu naszego Zgromadzenia określony jest przez postawę nawrócenia i franciszkańskiej pokuty. Powołane do naśladowania Chrystusa, w duchu franciszkańskiego nawrócenia i skruchy, pragniemy żyć, biorąc przykład z naszego Czcigodnego Założyciela, w miłości bliźniego, która obejmuje wszystkich, w każdym uznaje swego syna, głosi Miłość Bożą i przyjmuje najsłabszych.

Wobec wyzwań naszych czasów, zobowiązujemy się być znakiem pojednania i odzyskania godności człowieka.

W oparciu o Konstytucje staramy się ożywić Ducha Franciszkańskiego, sprawiając, by stał się on zrozumiały i atrakcyjny dla współczesnego świata, który z odnowionym zainteresowaniem przygląda się obecnie św. Franciszkowi i wsłuchuje się w jego przesłanie powszechnego pokoju i pełnej akceptacji słabszych tak, aby stali się „braćmi” i mogli z nami dzielić nasze życie i naszą misję.

Istota charyzmatu naszego Zgromadzenia streszcza się w pojęciu „franciszkańskiego braterstwa” , objawiającego się duchem rodzinnym, akceptującego każdego człowieka.

Naszą postawę akceptacji, pomocy edukacyjnej i wychowawczej realizujemy poprzez pracę w szkołach, domach pomocy społecznej, domach dziecka oraz instytucjach pomocy dla osób będących w sytuacji zagrożenia moralnego i społecznego, zgodnie z duchem Założyciela, który poprzez udzielaną pomoc osieroconym, opuszczonym lub wykorzystywanym dziewczętom, podobnie jak św. Franciszek , stawiał czoła wyzwaniom swoich czasów.

Od 1902r tradycja Sióstr Franciszkanek związana jest ze szczególną czcią i uwielbieniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Seca Maryi. Te duchowe elementy są obecne w całej duchowej tradycji franciszkańskiej. A zatem realizując nasze powołanie czerpiemy z ożywczej siły tych dwóch źródeł Miłości.

My…Siostry Franciszkanki Świętych Serc… krocząc naszą drogą po ścieżkach historii i świata wraz z Ojcem Simpliciano pragniemy powiedzieć Wam – naszym braciom i siostrom całego świata:Żyjcie z Bogiem szczęśliwie!